Куќен ред

 

КУЌЕН РЕД НА УЧИЛИШТЕТО

Општи напомени

Со куќниот ред се регулира редот, дисциплината, односите меѓу учениците, наставниците и наставата во училиштето. Според Законот за основно образование и воспитание, како и Статутот на Училиштето, учениците имаат права кои ги остваруваат преку наставата и другите облици на воспитно-образовна работа, а истовремено имаат и обврски коишто треба да ги исполнуваат и почитуваат.

  1. Училиштето работи во две смени. Кога првата смена започнува со предметна настава часовите започнуваат во 7.30 и завршуваат во 12.55 часот, а втората смена започнува во 13.30 часот и завршува во 18.10 часот…Повеќе