Куќен ред

Куќен ред во време на КОВИД

Кодекс на однесување на сите во време на КОВИД

КУЌЕН РЕД НА УЧИЛИШТЕТО

Општи напомени

Со куќниот ред се регулира редот, дисциплината, односите меѓу учениците, наставниците и наставата во училиштето. Според Законот за основно образование и воспитание, како и Статутот на Училиштето, учениците имаат права кои ги остваруваат преку наставата и другите облици на воспитно-образовна работа, а истовремено имаат и обврски коишто треба да ги исполнуваат и почитуваат.

  1. Училиштето работи во две смени. Кога првата смена започнува со предметна настава часовите започнуваат во 7.30 и завршуваат во 12.55 часот, а втората смена започнува во 13.30 часот и завршува во 18.10 часот…Повеќе