27.4 C
Kočani
Tuesday, June 28, 2022
Почетна Документи Правилници

Правилници

Правилник за педагошки мерки
Правилник за организирање и изведување на менторска работа со приправници
Правилник за пофалби и награди на ученици
Правилник за наградување и мотивација на наставниците
Правилник за оценување на постигањата на учениците
Правилник за надомест на штета
Правилник за водење и следење на е - дневникот
Правилник за изменување на систематизацијата
Правилник за внатрешна организација на ОУ „Раде Кратовче“
Правилник за систематизација на ОУ „Раде Кратовче“
Правилник за менторство
Правилник за куќен ред
Правилник за изрекување на педагошките мерки