4 C
Kochani
Tuesday, December 10, 2019
Почетна Документи Правилници

Правилници

Правилник за педагошки мерки
Правилник за организирање и изведување на менторска работа со приправници
Правилник за пофалби и награди на ученици
Правилник за наградување и мотивација на наставниците
Правилник за оценување на постигањата на учениците
Правилник за надомест на штета
Правилник за водење и следење на е - дневникот
Правилник за изменување на систематизацијата
Правилник за внатрешна организација на ОУ „Раде Кратовче“
Правилник за систематизација на ОУ „Раде Кратовче“
Правилник за куќен ред
Правилник за изрекување на педагошките мерки