Статут

Врз основа на член 24 од Статутарната одлука за изменување и дополнување на Статутот на ОУ„Раде Кратовче“ Кочани бр.02-150/3 од 13.03.2014 година, како и Решение за давање согласност на Статутарната одлука за изменување и дополнување на Статутот на ОУ„Раде Кратовче“ Кочани бр.19-4075/2 од 03.04.2014 година на Министерството за образование и наука, стручната служба при ОУ „Раде Кратовче“ Кочани, на ден 12.12.2014 година, изготви

СТАТУТ НА ОУ„РАДЕ КРАТОВЧЕ“ КОЧАНИ

Пречистен текст

 ОСНОВНИ ОДРЕДБИ

Член 1

Во овој статутот се уредуваат организацијата и вршењето на воспитно-образовната дејност, називот, седиштето, управувањето и раководењето, правата и обврските на учениците, на вработените и други прашања од значење за работа на основното училиште.

Член 2

Одредбите на овој статут се задолжителни за сите вработени и ученици на училиштето.

Толкување на одредбите од овој статут дава Училишниот одбор на училиштето.

Согласност на статутот на основното училиште дава Министерството за образование и наука (во натамошниот текст: Министерството)….Повеќе