ул. Борис Трајковски, бр.42
2300, Кочани, Македонија
Тел./Факс: +389 (0)33 274 037
Е-пошта: radekratovce@gmail.com