14.4 C
Kočani
Monday, May 23, 2022

Додатна настава

Според член 28 од Законот за основно образование додатната настава се организира за учениците кои постигнуваат значителни резултати по одделни наставни предмети (талентирани ученици). Додатната настава за учениците од ставот (1) на овој член наставникот е должен да им ја понуди на учениците, а учениците одлучуваат дали ќе ја посетуваат додатната настава.