Административна служба

Решение за назначување на службено лице ↗

Р Е Ш Е Н И ЕЗа назначување на службено лице за посредување со информации од јавен карактер