Директор

Кратка биографија

(Curriculum vitae)

Име: Благој Давитков 

Роден: 31.10.1972 год. во Кочани

Адреса: ул. Питу Гули бр. 7/а

2300 Кочани

Телефон службен:      076 359-797

Телефон приватен:    070 891-989

e-mail:blagojdavitkov@yahoo.com

ОБРАЗОВАНИЕ:

  • Средно стручно образование,

(Биотехнолог) ……………………………………………………… 11.06. 1991 г.

  • Дипломиран професор по Географија,

(насока – наставна) ………………………………………………. 05.02.1996 г.

  • Магистер по Географски науки

(насока – просторно планирање)  …………………………… 03.04.2001 г.

РАБОТНО ИСКУСТВО:

  • Вработен во ОУ Раде Кратовче – Кочани

(наставник по Географија) ……………………………………… 24.10.1996 г.

  • В.Д. Директор на О.У. Раде Кратовче – Кочани ………. 12.01.2018 г.
  • Директор на О.У. Раде Кратовче – Кочани ……………… 03.06.2018 г.