Предметна настава

 

Наставен предмет

Саша Гениќ

Англиски јазик

Рада Иванова

Математика

Вера Стојкова

Македонски јазик

Јулијана Николовска

Математика

Јагода Шапкова

Француски јазик

Моне Велков

Математика

Маја Стојкова

Македонски јазик

Латинка Крстева

Географија, Нашата таковина и Вештини за живеење

Тони Стојанов

ФЗО

Снежана Јорданова

Хемија, Биологија и Природни науки

Драган Трајчев

Историја

Марија Ефремова

информатика

Ана Симонова

Македонски јазик

Антонио Стојанов

Историја и Граѓанско образование

Марија Атанасова

Англиски јазик

Дарко Ристов

Музичко образование

Анита Стојанова

Биологија и Природни науки

Глигорчо Гацовски

Физика

Лемпа Василова

Техничко образование

Сања Павлова Димитрова

Германски јазик

Елизабета Зафирова Стојанова

Ликовно образование

Мима Божиновска

Физика

Елена Пантова

Англиски јазик

Катица Петрова

Англиски јазик

Мартин Џамов

Географија

Викторија Стојанова Велинска

Етика и Запознавање на религиите

Зоран Минов

ФЗО

Јоле Китанов

ФЗО

Емилија Милованова Стојанова

ФЗО

Сашо Данилов

Германски јзик

Славица Миленковска

Биологија и Природни науки

Ленче Ангелова

Хемија