Совет на родители

За организирано остварување на интересите на учениците во основното училиште од родителите на учениците се формира совет на родители на училиштето. Во советот на родители има по еден претставник од секоја паралелка којшто го избираат родителите на родителскиот состанок на паралелката. Првото свикување на советот на родители го врши директорот на училиштето.

            Советот на родители:

  • дава мислење за предлогот на програмата за развој на основното училиште и за годишната програма за работа,
  • расправа за извештајот за работата на училиштето,
  • предлага програми за подобрување на стандардите за наставата,
  • дава согласност на предлозите на директорот за воведување повисоки стандарди,
  • разгледува жалби на родителите во врска со воспитно-образовната работа,
  • избира претставници во училишниот одбор на основното училиште и
  • врши други работи утврдени со статутот на училиштето.
Ред. бр. Име и презиме Одделение/

паралелка

1.      Шенџабил Рамаданов I – 1
2.      Сања Стаменкова I – 2
3.      Лозенка Џамова I – 3
4.      Христијан Ристов I Нивичани
5.      Верче Трифунова II – 1
6.      Јасминка Андова II – 2
7.      Иван Михајлов II – 3
8.      Силвана Трајчева II Нивичани
9.      Валентина Велкова III – 1
10.   Ивана Трендова III – 2
11.   Сања Крстева III – 3
12.   Ласте Митров III

 Нивичани

13.   Александра Темелкова IV – 1
14.   Снеже Николова IV – 2
15.   Благица Панова IV – 3
16.   Влатко Горѓиев V – 1
17.   Џенгис Етемов V – 2
18.   Марија Стојанова V – 3
19.   Царка Ангелова VI – 1
20.   Билјана Стаменкова VI – 2
21.   Сања Богданова VI – 3
22.   Розета Малчева VI Нивичани
23.   Марија Мишова VII – 1
24.   Вера Карова VII – 2
25.   Зоран Стоилков/Тања Медарска VII – 3
26.   Марина Арсова VII  Нивичани
27.   Александра Богатинова VIII – 1
28.   Оливера Миткова VIII – 2
29.   Ивана Стојанова VIII – 3
30.    Стојанчо Митев VIII Нивичани
31.   Оливера Тодорова IX – 1
32.   Наташа Тренчева IX – 2
33.   Климент Беличев IX – 3

 

 

Деловник за работа на Совет на родители