Совет на родители

За организирано остварување на интересите на учениците во основното училиште од родителите на учениците се формира совет на родители на училиштето. Во советот на родители има по еден претставник од секоја паралелка којшто го избираат родителите на родителскиот состанок на паралелката. Првото свикување на советот на родители го врши директорот на училиштето.

Советот на родители:

  • дава мислење за предлогот на програмата за развој на основното училиште и за годишната програма за работа,
  • расправа за извештајот за работата на училиштето,
  • предлага програми за подобрување на стандардите за наставата,
  • дава согласност на предлозите на директорот за воведување повисоки стандарди,
  • разгледува жалби на родителите во врска со воспитно-образовната работа,
  • избира претставници во училишниот одбор на основното училиште и
  • врши други работи утврдени со статутот на училиштето.
Ред. бр. Име и презиме Одделение/паралелка
1. Елена Иванова I – 1
2. Цветанка Дејанова I – 2
3. Кристина Ефтимова I – 3
4. Ивана Митрова I Нивичани
5. Анета Јованова II -1
6. Слободанка Лазарова II-2
7. Благица Хаџи-Василева II-3
8. Стојанчо Митев II Нивичани
9. Шенџабил Рамаданов III – 1
10. Енгин Абдул-Лахов III – 2
11. Лозенка Џамова III – 3
12. Христијан Ристов III Нивичани
13. Верче Трифунова IV – 1
14. Јасминка Андова IV – 2
15. Иван Михајлов IV – 3
16. Силвана Трајчева IV Нивичани
17. Валентина Велкова V – 1
18. Ивана Трендова V – 2
19. Сања Крстева V – 3
20. Ласте Митров V

Нивичани

21. Александра Темелкова VI – 1
22. Фадил Ибраимов VI – 2
23. Силвија Иванова VI – 3
24. Влатко Горѓиев VII – 1
25. Радмила Грозданова VII – 2
26. Марија Стојанова VII – 3
27. Царка Ангелова VIII – 1
28. Билјана Стаменкова VIII – 2
29. Стојанов Јоце VIII – 3
30. Розета Малчева VIII Нивичани
31. Марија Мишова IX – 1
32. Вера Карова IX – 2
33. Зоран Стоилков/Тања Медарска IX – 3
34. Марина Арсова IX  Нивичани

Деловник за работа на Совет на родители