Училиштен одбор

 

            Орган на управување на основното училиште е училишниот одбор, кој е составен од седум члена, и тоа: тројца претставници од наставниците, стручните соработници и воспитувачите од училиштето, тројца претставници од родителите на учениците и еден претставник од основачот. Мандатот на членовите на училишниот одбор е три години, а мандатот на претставниците на родителите е за период до завршување на основното образование на нивното дете, но не подолго од три години.

Ред. бр. Презиме и име Делегиран од:
1. Иван Михајлов Совет на родители
2. Вера Миткова Совет на родители
3. Зоран Стоилков Совет на родители
4. Валентина Митева општина Кочани
5. 

6.

7.

Марија Филипова – Претседател на УО 

Татјана Тодорова

Снежана Јорданова

Наставници и стручни соработници