Училиштен одбор

Орган на управување на основното училиште е училишниот одбор, кој е составен од седум члена, и тоа: тројца претставници од наставниците, стручните соработници и воспитувачите од училиштето, тројца претставници од родителите на учениците и еден претставник од основачот. Мандатот на членовите на училишниот одбор е три години, а мандатот на претставниците на родителите е за период до завршување на основното образование на нивното дете, но не подолго од три години.

Ред. бр. Презиме и име Делегиран од:
1. Марија Филипова Наставници и стручни соработници
2. Татјана Тодорова Наставници и стручни соработници
3. Снежана Јорданова Наставници и стручни соработници
4. Кристина Ефтимова Совет на родители
5. Благица Хаџи Василева Совет на родители
6. Зоран Стоилков – Претседател на УО Совет на родители
7. Валентина Митева Општина Кочани