Совет на родители

0
112

За организирано остварување на интересите на учениците во основното училиште од родителите на учениците се формира совет на родители на училиштето. Во советот на родители има по еден претставник од секоја паралелка којшто го избираат родителите на родителскиот состанок на паралелката. Првото свикување на советот на родители го врши директорот на училиштето.

Советот на родители:

  • дава мислење за предлогот на програмата за развој на основното училиште и за годишната програма за работа,
  • расправа за извештајот за работата на училиштето,
  • предлага програми за подобрување на стандардите за наставата,
  • дава согласност на предлозите на директорот за воведување повисоки стандарди,
  • разгледува жалби на родителите во врска со воспитно-образовната работа,
  • избира претставници во училишниот одбор на основното училиште и
  • врши други работи утврдени со статутот на училиштето.
Ред. бр. Име и презиме Одделение/

 

паралелка

1. Верче Трифунова I – 1
2. Јасминка Андова I – 2
3. Иван Михајлов I – 3
4. Силвана Трајчева I Нивичани
5. Валентина Велкова II – 1
6. Ивана Трендова II – 2
7. Сања Крстева II – 3
8. Ласте Митров II  Нивичани
9. Александра Темелкова III – 1
10. Снеже Николова III – 2
11. Благица Панова III – 3
12. Влатко Горѓиев IV – 1
13. Џенгис Етемов IV – 2
14. Марија Стојанова IV – 3
15. Царка Ангелова V – 1
16. Билјана Стаменкова V – 2
17. Сања Богданова V – 3
18. Розета Малчева V Нивичани
19. Марија Мишова VI – 1
20. Вера Карова VI – 2
21. Зоран Стоилков VI – 3
22. Марина Арсова VI  Нивичани
23. Александра Богатинова VII – 1
24. Оливера Миткова VII – 2
25. Ивана Стојанова VII – 3
26. Тања Митева VII Нивичани
27. Оливера Тодорова VIII – 1
28. Наташа Тренчева VIII – 2
29. Климент Беличев VIII – 3
30. Даниела Тосева IX – 1
31. Лидија Ефтимова IX – 2
32. Тања Медарска IX – 3
33. Билјана Атанасова IX Нивичани