Училиштен одбор

0
36

Орган на управување на основното училиште е училишниот одбор, кој е составен од девет члена, и тоа: тројца претставници од наставниците, стручните соработници и воспитувачите од училиштето, тројца претставници од родителите на учениците, двајца претставници од основачот и еден претставник од Министерството. Мандатот на членовите на училишниот одбор е три години, а мандатот на претставниците на родителите е за период до завршување на основното образование на нивното дете, но не подолго од три години.

Ред. бр. Презиме и име Делегиран од:
1. Тони Демјанов МОН
2. Иван Михајлов Совет на родители
3. Вера Миткова Совет на родители
4. Зоран Стоилков Совет на родители
5. Благој Костадинов Општина Кочани
6. Валентина Митева општина Кочани
7.

 

8.

9.

Марија Филипова – Претседател на УО

 

Татјана Тодорова

Снежана Јорданова

Наставници и стручни соработници